Landstede Groep

Onze ambitie

Het Vechtdal College Hardenberg heeft de ambitie om onderwijs te creëren waarbij het niet alleen gaat om het behalen van het diploma. In de volgende 9 thema’s hebben we het doel en de manier van werken binnen ons onderwijs verwoord.

Leerdoelen

We gaan uit van de verschillen tussen leerlingen en passen ons onderwijs hierop aan. We geven de leerlingen in de loop van hun schoolcarrière steeds meer verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. In de komende schooljaren werken leerlingen hier stapsgewijs naartoe. Daarmee geven we de leerlingen regie op wat ze willen bereiken. We willen werken aan: kennis, persoonlijke doelen, leerstrategieën en procesdoelen. In termen van Biesta (2012) gaat het dan om kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

Leerinhoud

Vanuit de gestelde leerdoelen is het uitgangspunt dat het eigenaarschap voor het leren en het leerproces in toenemende mate gedurende de schoolcarrière bij de leerling komt te liggen. Docenten begeleiden leerlingen in dit proces en ontwikkelen bouwstenen, die het voor leerlingen mogelijk maken dit eigenaarschap steeds meer te tonen, passend bij de eigen ontwikkelingsmogelijkheden en capaciteiten. Afhankelijk van het ontwikkelperspectief van de leerlingen wordt gevarieerd in complexiteit, abstractie, cognitie en meta-cognitie. We kijken naar de brede ontwikkeling van leerlingen en stimuleren deze.

Leeractiviteiten

Er zijn leeractiviteiten gericht op de kennislijn, op de vaardigheden, op de persoonlijke ontwikkeling en op het specifieke onderwijsaanbod. Iedere leerling geeft een eigen invulling aan wat verder kenmerkend is voor deze lessen, passend bij de betreffende doelgroep (doorstroomrelevant). In de vaklessen wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de individuele leerbehoefte van de leerling. Er wordt gevarieerd en gedifferentieerd in werkvormen en de leerling wordt actief bij de leeractiviteit betrokken. We gaan op zoek naar de zone van naaste ontwikkeling.

Docentrollen

Om onze leerlingen de beste kansen te bieden, bieden we onze medewerkers optimale ontwikkelingsmogelijkheden. Wij willen dat zij met plezier en betrokkenheid hun vak uitoefenen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen, zodat zij, vanuit een goede relatie, het beste uit leerlingen kunnen halen. Wij richten ons daarom op het ontwikkelen en faciliteren van medewerkers om deze rol optimaal te kunnen vervullen. Of wij onze schoolvisie waarmaken en onze onderwijskundige doelen realiseren, wordt vooral bepaald door de bevlogenheid en ontwikkeling van onze medewerkers, hun inzet en hun competenties.

Bronnen en materialen

Bronnen en materialen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerling, bij de actualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen, ze zijn contextrijk, voldoende activerend, motiverend en stimuleren creativiteit en inventiviteit. Technologie speelt een belangrijke rol in ons onderwijs. Technologie is een belangrijk middel en essentiële didactische bouwsteen.

Groepsvormen

Er komt meer ruimte voor het maken van keuzes in maatwerk en differentiatie. De groepsvormen variëren, passen bij de leeractiviteiten en de manier waarop we het onderwijs georganiseerd hebben (zoals het Lesrooster). Leren is een sociaal proces en dat doe je dus ook samen. Ons onderwijs faciliteert ook het samenwerkend leren. Per leerweg zijn de keuzes uitgewerkt.

Leeromgeving

We willen ons als maatschappelijk ondernemende school verbinden met de omgeving en investeren in de relatie met de ‘buitenwereld’. We willen van betekenis zijn voor de omgeving. Er vinden voortdurend vele veranderingen plaats. Veranderingen die door de school zelf gewenst worden en veranderingen die van buiten de school binnen komen. We gebruiken de wereld als leerplaats, zoeken de verbinding met en maken gebruik van de mogelijkheden die de regio ons biedt. Onze school biedt veel faciliteiten en straalt een sfeer van rust en veiligheid uit, waarin het leren, met vallen en opstaan, wordt gefaciliteerd.

Tijd

Ons onderwijs vraagt om een andere ordening, tijdseenheid en lestijden dan vroeger. Zo is er ruimte gemaakt voor coachingsuren (zowel groep als individueel), vak- of instructielessen, colleges, verwerkingsmomenten of andere vormen van begeleidde onderwijstijd, ondersteuningslessen en lessen in het kader van het Vechtdal-onderwijsaanbod (de zogenaamde Vechtdal Academy). Kenmerk is dat het flexibiliteit stimuleert en mogelijk maakt. Er is voldoende ruimte voor diverse werkvormen en voor groepen of individueel werken aan verschillende keuzeopdrachten. We spelen in op de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen en maken daar tijd en ruimte voor in onze organisatie.

Toetsing

Het toetsbeleid is in lijn met de onderwijsvisie. Bij het toetsen gaat het er vooral om de leerling inzicht te geven in zijn ontwikkeling. Toetsing is dus een middel en geen doel op zich. Een goede toetsing moet betrouwbaar en valide zijn. De toetsing wordt ingezet voor diagnose, feedback en kwalificatie. Daarom werken we met formatieve en summatieve toetsing.