Landstede Groep

Hulp bij het leren

Heb je extra hulp nodig bij het leren? Wij zorgen ervoor dat jij de begeleiding krijgt die bij jou past!

Studiebegeleiding

De coach en de vakdocent geven de leerlingbegeleiding bij het leren. De coach verzorgt het coachuur. Daarin worden de executieve functies aangeleerd (zoals leren plannen etc.). Als een leerling bepaalde lesstof niet begrijpt, kan hij terecht bij de vakdocent. Is dit niet voldoende, dan kijken we in overleg met de ouders en de remedial teacher welke hulp verder nodig is. De remedial teacher bij ondersteunt de docenten in het geven van extra begeleiding en gaat zelf met leerlingen aan het werk.

Begeleiding bij leerproblemen

Bij leerproblemen kan de leerlingbegeleider extra ondersteuning bieden. Hij bekijkt welke hulp het meest passend is en welke zorg onze school kan bieden. Ons uitgangspunt is de leerling zo te helpen dat hij zich optimaal ontwikkelt binnen zijn mogelijkheden.

De begeleiding van leerlingen vinden we belangrijk. We denken daarbij niet alleen aan praktische zaken als begeleiding bij het maken van huiswerk, maar ook de begeleiding bij leerproblemen, de begeleiding van leerlingen met dyslexie, het begeleiden van leerlingen bij het maken van een keuze voor een profiel of een vakkenpakket en de persoonlijke begeleiding van leerlingen.

Dyslexiebegeleiding

Heeft een leerling lees- of spellingsproblemen dan krijgt de leerling een dyslexiekaart met daarop vermeld van welke hulpmiddelen de leerling gebruik kan maken. Dit kan variëren van extra tijd bij toetsen tot een ondersteunend computerprogramma als b.v. Kurzweil. Gespecialiseerde docenten kunnen tijdelijk extra begeleiding bieden.

Begeleiding rekenproblemen en dyscalculie

Leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie hebben moeite om basale berekeningen uit te voeren. Tijdens de begeleiding leren ze omgaan met hun probleem en om gebruik te maken van de mogelijke faciliteiten zoals rekenkaarten en extra tijd bij toetsen. Ze hebben hier niet alleen bij rekenen en wiskunde wat aan, maar bij alle vakken waarin gerekend wordt, zoals bijvoorbeeld economie en natuurkunde.
We volgen bij deze begeleiding het landelijke protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie.

Schoolondersteuningsplan

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 zijn scholen wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die de Inspectie Onderwijs stelt. Ons Samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het online Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Dit Schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks herzien waardoor onze school en Samenwerkingsverband over een actueel overzicht beschikken van onderwijskundige informatie in relatie tot passend onderwijs.
“Perspectief op School” geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, in de ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er een beknopte ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze school.