Landstede Groep

Schoolkosten

Voor een aantal kosten in de school vragen wij van u een financiële bijdrage. 

Voor een aantal kosten in de school vragen wij van u een financiële bijdrage. Het overzicht met deze kosten kunt u hier vinden   

Alle leerlingen doen mee, ook met de extra activiteiten

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het onze school sinds jaar en dag mogelijk om
belangrijke extra activiteiten aan te bieden, die verdieping en waardevolle leerervaringen bieden. Het gaat bijvoorbeeld om excursies, kerstvieringen, uitwisselingen en (introductie)kampen. Leerlingen hebben baat bij dergelijke activiteiten en leren er veel van. Vanaf 1 augustus 2021 regelt de wet dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met voorgeschreven schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook de leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald kunnen deelnemen aan alle activiteiten. Geen enkele leerling van het Vechtdal College zal dan ook worden uitgesloten van deelname aan schoolactiviteiten.
Om de educatieve, inspirerende en vooral ook sociale activiteiten te blijven organiseren, waaraan alle leerlingen kunnen meedoen, blijft (het voldoen van) de vrijwillige ouderbijdrage echter wel van groot belangrijk. Hiermee kunnen we namelijk de leerlingen net die extra activiteiten aanbieden, die de leerstof verdieping geven en die waardevolle herinneringen creëren. Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage niet zal
worden betaald, kan een school dergelijke activiteiten niet meer aanbieden. We zijn dan ook blij dat het
overgrote deel van de ouders elk jaar vrijwillig bijdragen, zodat we deze activiteiten niet hoeven te schrappen.
Disclaimer: bepaalde activiteiten vragen een minimale deelname om door te laten gaan.
De hoogte van de schoolkosten wordt jaarlijks met instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad vastgesteld en gepubliceerd op onze website.

Onderwijsovereenkomst

De onderwijsovereenkomst benoemt de wederzijdse rechten en plichten van de school en de ouders, die verbonden zijn aan het volgen van onderwijs op het Vechtdal College. In deze overeenkomst staat ook vermeld dat u instemt met het betalen van de schoolkosten.

Specificatie schoolkosten per leerjaar

Bij aanvang van het schooljaar vragen wij uw schriftelijke instemming met de hoogte van de algemene schoolkosten. Hiertoe ontvangt u een specificatie van de algemene schoolkosten voor het betreffende leerjaar van uw zoon of dochter, met het verzoek tot ondertekening en retournering.

Wijze van betalen

In oktober ontvangt u een email over de wijze van betaling van de schoolkosten. Dit kan in twee termijnen worden voldaan.
Verzoeken om uitstel van betaling of ontheffing van een financiële verplichting ten opzichte van de school moet in september schriftelijk worden ingediend bij de directie van de school. Correspondentieadres: Postbus 40, 7770 AA Hardenberg.

Voor de elektronische inning van ouderbijdragen en kosten als deelname aan excursies maakt het Vechtdal College gebruik van een digitale betaalomgeving. Ouders ontvangen een mail met daarin een link naar deze omgeving en inloggegevens. Wanneer u bent ingelogd, kunt u aangeven of en hoe u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u kiezen uit een tweetal betalingsmogelijkheden (via iDEAL of via een overboeking). Betaling in termijnen is in beide gevallen mogelijk.

Na het maken van een keuze krijgt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw betaling bij IDEAL, óf een e-mail met daarin de digitale factuur, die u daarna kunt overboeken.
We stellen uw medewerking aan deze betalingswijze van de ouderbijdrage op prijs.
Mocht u vragen hebben over deze werkwijze, dan kunt u contact opnemen met onze school, te weten met dhr. T. Nederlof. Dit kan via: t.nederlof@vechtdalcollege.nl

Bankgegevens

De school maakt gebruik van de volgende rekening:
Rabobank, rekeningnummer: NL28RABO0384953654 t.n.v. Vechtdal College, Hardenberg. Gelieve bij betaling altijd het debiteur- en factuurnummer te vermelden.

Uitstel van betaling of ontheffing
Verzoeken om uitstel van betaling of ontheffing van een financiële verplichting ten opzichte van de school moeten voor 31 oktober 2016 schriftelijk worden ingediend bij de directie van de school.
Correspondentieadres: Burg. Schuitestraat 3, 7772 BS Hardenberg

Meer informatie of vragen?

Vragen over spreiding van betalingen kunt u stellen aan de heer T. Nederlof van onze administratie, dagelijks te bereiken op telefoonnummer 0523-281428.

Tegemoetkoming studiekosten

Als uw belastbaar inkomen beneden een bepaald bedrag ligt, dan heeft u op basis van de Wet Tegemoetkoming Studiekosten recht op een financiële bijdrage. Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten van het lesgeld en de overige studiekosten. Het is geen lening en niet belastingplichtig. Meer informatie vindt u in een brochure van de Informatie Beheer Groep (IBG). Deze brochure is te verkrijgen bij IBG (telefoon 050-5997755), de afdeling leerlingenadministratie van onze school of via Internet:www.ib-groep.nl.

Schoolboeken

De schoolboeken en lesmaterialen worden grátis beschikbaar gesteld aan de leerlingen. De bestelling en levering van schoolboeken gaat via de firma Iddink. Ouders bestelling het boekenpakket online via de website van Iddink. De schoolboeken worden voor aanvang van het nieuwe schooljaar thuisbezorgd. Ouders ontvangen voorafgaand aan de zomervakantie gegevens om in te kunnen loggen op de website van Iddink en de bestelling van het boekenpakket te plaatsen.

De leerling/ouder is zelf verantwoordelijk voor het bestellen van de leermiddelen. De schoolboeken zijn grotendeels gratis, maar u dient deze wel te bestellen op de website van www.iddink.nl. Het is belangrijk dat u op tijd bestelt: als u uiterlijk in het eerste weekend van de vakantie bestelt, dan wordt het pakket voor de start van het nieuwe schooljaar op het huisadres afgeleverd.
U kunt zelf contact met Iddink opnemen als u iets te melden heeft over het geleverde pakket en natuurlijk ook bij andere vragen.
Voor de zomervakantie ontvangt u precieze informatie over het bestelproces.

iPad en laptops

Op onze school werken we, naast de gratis boeken, met een elektronisch device. Komend jaar schakelen we over naar het gebruik van een laptop met Windows 10. We hebben hier een uitgebreid informatiepakket voor beschikbaar. Tijdens de overgangsperiode kan het zo zijn dat nog gebruik wordt gemaakt van een IPad of Chromebook. In 2023 zijn we helemaal over op Windows laptops. Dat is de HP Probook 435 x360. Specificaties: W10 – Ryzen 3 (AMD) – 8 GB RAM – 256 SSD – 13.3 Inch Full HD – Touch – x360.
De aanschaf doet u zelf en dat kan via de school. Deze laptop voldoet namelijk aan alle eisen en garanties. Bovendien draagt de school 4 jaar lang € 82,50 bij wanneer u via de school aanschaft. En krijgt u service en ondersteuning via een externe medewerker op school. Naast aanschaffen kunt u ook kiezen voor huren. In dat geval betaalt u maandelijks een huursom en een eenmalige borg van € 100,-. Indien u huurt, geldt dat u elk schooljaar kunt opzeggen.
Samengevat kunt u dus kiezen voor 3 opties (zie de brieven voor de exacte formulering):
1. U regelt zelf een device (en bent volledig verantwoordelijk).
2. U koopt het device dat wij aanbevelen en krijgt elk jaar een vergoeding van de school en maakt gebruik van de services op school.
3. U huurt het device en betaalt in termijnen. Wanneer uw kind geslaagd is of van school gaat, levert u het device weer in. Ook dan gelden alle services.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de heer G.C.L. Knol, Senior-Adviseur Onderwijs, IT & Organisatie, via mailadres l.knol@vechtdalcollege.nl

Kluisjes

Om kleding en schoolspullen veilig op te bergen, stelt de school voor iedere leerling een kluisje beschikbaar. De huur bedraagt € 2,50 per schooljaar. De borg € 5,– per jaar. Als er bij het inleveren van de sleutel geen beschadigingen worden geconstateerd, ontvangt de leerling de borg retour.

Kosten voor aan te schaffen leermiddelen/werkkleding

Gedurende de schoolperiode moet uw kind mogelijk leermiddelen of werkkleding aanschaffen om een bepaald vak te kunnen volgen. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld werkkleding voor techniek en consumptief en materialen voor een vak als CKV. Welke leermiddelen/werkkleding aangeschaft moet worden, verschilt per leerjaar en per leerweg.

Kosten voor reizen

Gedurende het schooljaar organiseren we reizen. Het aanbod verschilt per leerjaar en per leerweg. Ruim van tevoren ontvangt u van ons een deelnameformulier voor de desbetreffende activiteit. Na ontvangst van het deelnameformulier sturen wij u een separate nota. Wanneer u niet kunt bijdragen aan de kosten voor de reis of excursie, betekent dat, dat uw kind niet kan meedoen aan deze activiteit. In dat geval voorziet de school in een alternatief programma voor uw kind op school waarmee de vastgelegde leerdoelen van de activiteit alsnog kunnen worden gerealiseerd.

Verzekeringen

De school heeft een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Via de ongevallenverzekering zijn alle schoolmedewerkers (ook vrijwilligers) en leerlingen aanvullend verzekerd. Als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt, dan verstrekt de verzekering een (beperkte) uitkering. Geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn ook gedeeltelijk mee verzekerd, als uw eigen verzekering geen dekking biedt bijvoorbeeld doordat u een hoog eigen risico heeft. Materiële schade (kapotte bril, fiets, enzovoort) wordt niet vergoed.
Bij buitenlandse reizen is het noodzakelijk dat u uw eigen ziektekostenverzekeraar hiervan op de hoogte stelt.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en alle medewerkers (bestuur, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van ‘onrechtmatig handelen’. Op twee punten leidt dit vaak tot misverstanden.
1. De school is niet zonder meer en op ieder moment aansprakelijk voor alles wat er tijdens school of onder verantwoordelijkheid van de school gebeurt. Veel mensen denken dat dit wel zo is. Het is een misverstand.
Onze school heeft pas de plicht om schade te vergoeden als er sprake is van fouten die je de school kunt verwijten. De school moet dus in gebreke zijn gebleven, schuldig zijn. Krijg je tijdens gymnastiek een bal tegen je bril, dan is de school daarvoor niet verantwoordelijk. Deze schade wordt niet door school vergoed.
2. Onze school is ook niet verantwoordelijk voor schade door ‘onrechtmatig handelen’ van leerlingen. De leerling (of de ouders, indien de leerling jonger is dan 14 jaar) is verantwoordelijk voor eigen doen en laten. Als de leerling tijdens schooluren of tijdens schoolactiviteiten op andere tijden of plaatsen schade veroorzaakt door eigen schuld, dan is deze daar zelf verantwoordelijk voor. Het is dus belangrijk, dat u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.

Aansprakelijkheid

De ongevallenverzekering geeft een leerling de mogelijkheid op een (beperkte) uitkering bij blijvende invaliditeit ingeval van een ongeval gedurende een activiteit binnen schoolverband, inclusief excursies en schoolreizen. Ook het overlijden van een leerling als gevolg van een ongeval tijdens een schoolactiviteit is verzekerd voor een bepaald bedrag.
Het komen en gaan naar en van school via de kortste route is verzekerd. Dat geldt ook voor geneeskundige en tandheelkundige kosten, die gedeeltelijk zijn verzekerd, voor zover de eigen verzekering van de leerling geen dekking biedt.

Annuleren

Als u uw kind hebt aangemeld voor een reis naar het buitenland, dan adviseren wij u dringend een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij het onverwacht niet doorgaan van de reis door persoonlijke omstandigheden of ontwikkelingen die de reis onmogelijk maken krijgt u het reisgeld hierdoor vergoed.