Landstede Groep

Activiteiten

Bij ons ben je niet alleen op school om een diploma te halen. Je ontwikkelt je in deze periode ook op andere terreinen. Daarom bieden we jou behalve lesgebonden activiteiten ook een uitgebreid programma aan vormingsactiviteiten.

Bezinningen

Iedere dag houden we aan het begin van het derde lesuur een bezinning op basis van een gedeelte uit de bijbel en/of teksten uit een begeleidend tijdschrift. Die teksten gaan over meningen, ervaringen en geloofsovertuigingen van jongeren. Verder houden we bezinningsbijeenkomsten, maar coachen kunnen deze ook op andere momenten organiseren. Leerlingen zijn daarbij verplicht aanwezig.

Introductieactiviteiten en klassenactiviteiten

In de eerste schoolweek volgen alle leerlingen een introductieprogramma. Verder kan elke klas een klassenavond organiseren onder begeleiding van de coach. Deze zijn alleen toegankelijk voor de leerlingen uit de betreffende klas. De leerlingen betalen samen de kosten.

Sportieve en culturele activiteiten

In alle leerjaren organiseren we sportieve en culturele activiteiten. Binnen het programma lichamelijke opvoeding doen leerlingen mee aan verschillende sportdagen. Verder kunnen leerlingen hun creativiteit kwijt tijdens de podiumavonden. De meeste klassen bezoeken tijdens het schooljaar een keer een theatervoorstelling, disco- of filmavond.
In onze nieuwsbrief kondigen we alle activiteiten tijdig aan. Als er voor ouders kosten aan verbonden zijn, dan staan deze vermeld in de bijlage “schoolkosten” van deze schoolgids. Deelname aan activiteiten is vaak verplicht. Als uw kind niet kan of wil meedoen, dan kunt u dit bespreken met de teamleider.

MUN en MEP

Jaarlijks organiseren we een aantal leerlingenactiviteiten met een internationaal karakter. Één van deze activiteiten is de Model United Nations (MUN). Dit is een conferentie, georganiseerd voor (en meestal door) leerlingen over de hele wereld. Hierbij worden onderdelen van de Verenigde Naties nagebootst, doorgaans volledig in het Engels. Verschillende commissies en raden van de VN worden gesimuleerd, van de Veiligheidsraad tot de ECOSOC. Vaak worden ook ‘Special Conferences’ rondom een thema georganiseerd. De school doet ook mee aan het Model European Parliament (MEP).

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding) is erop gericht om de leerling te prepareren op een leven lang keuzes maken in de snel veranderende studie- en beroepswereld. Dat houdt o.a. de begeleiding in van de decaan bij concrete keuzes voor het profielvakkenpakket en vervolgstudie. Maar er is meer….

Omdat we de leerlingen willen prepareren op een leven lang keuzes maken zullen de leerlingen hiervoor competent gemaakt moeten worden. Het streven is om de leerlingen zo bedreven mogelijk te maken in elk van de loopbaancompetenties die bij de doelstellingen genoemd worden. Dat bewerkstelligen we door LOB vorm te geven in een doorlopende leerlijn, vanaf de derde klas havo/vwo tot en met de overstap naar het vervolgonderwijs.

In de onderbouw havo/vwo wordt het keuzeproces voornamelijk begeleid door de coach. De decaan heeft daarbij veelal een adviserende rol. In de bovenbouw hebben de leerlingen (studiekeuze)gesprekken met de decaan. De gesprekken met de leerlingen vormen de rode draad in het begeleiden van de leerlingen richting het maken van keuzes m.b.t. studie en beroep. Hierbij zullen allerlei LOB-vragenlijsten en door het decanaat georganiseerde activiteiten (meerdere activiteiten in samenwerking met of via het hoger onderwijs) een ondersteunende functie hebben.
Tevens wordt er, waar mogelijk, actieve samenwerking met het vervolgonderwijs gezocht en worden leerlingen in contact gebracht met diverse beroepsbeoefenaars.

De leerlingen uit het derde leerjaar havo/vwo bezoeken de beroepenmanifestatie en de opleidingenmanifestatie. Tevens hebben ze een LOB-activiteit bij een Hogeschool (havo-3) of bij een universiteit (vwo-3).
Leerlingen uit havo-4-en vwo-4 worden opnieuw in de gelegenheid gesteld om de beroepenmanifestatie en opleidingenmanifestatie te bezoeken. Verder nemen de leerlingen uit de bovenbouw deel aan diverse LOB-activiteiten bij hogescholen en universiteiten en worden de leerlingen gestimuleerd open dagen, meeloopdagen, proefstudeerdagen, etc. te bezoeken.

Het is uiteraard mogelijk om als leerling of ouder een afspraak te maken met de decaan voor een gesprek.