Landstede Groep

Medezeggenschapsraad (MR)

Het Vechtdal College heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een orgaan voor inspraak, waarbinnen de diverse belangengroepen van de school vertegenwoordigd zijn.De raad bestaat voor de helft uit ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen en voor de helft uit onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.

De Medezeggenschapsraad, afgekort MR, is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. De MR heeft naast een adviserende op bepaalde punten ook een instemmingsrol in beleidszaken.
In de MR zijn alle geledingen van de school vertegenwoordigd: personeel, ouders en leerlingen. Wanneer u als ouder in de MR zit, mag u in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen.

We geven een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar u/je als ouder/leerling instemmingsrecht op hebt:

 • Vaststelling van de schoolgids
 • Vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
 • De hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
 • Vaststelling van de onderwijstijd (lestijden)
 • Vaststellen van het schoolplan en zorgplan (hierin staan plannen van het Vechtdal College voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen)
 • Leerlingenstatuut. Deze kunt u op onze website vinden.

Naast zaken waar u officieel instemmingsrecht op hebt, mag u als MR ook advies uitbrengen. Voorbeelden zijn:

 • Verkeersveiligheid rond de school
 • Invulling van excursies
 • Omgaan met pestgedrag (het pestprotocol).

Elke locatie heeft de mogelijkheid om zich te laten afvaardigen in de MR. De leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak. Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van bestuur en directie.
In de MR zitten afgevaardigden (geleding) van personeel, ouders en leerlingen vanuit de verschillende locaties, zodat er een goede vertegenwoordiging is van groepen die betrokken zijn bij de locatie.

Samenstelling medezeggenschapsraad

Personeel

Onderwijzend personeel:
1 lid uit Dedemsvaart
2 leden uit Ommen
3 leden uit Hardenberg

Onderwijsondersteunend personeel:
1 lid uit Dedemsvaart/Ommen
1 lid uit Hardenberg

Ouders/leerlingen

4 ouders
4 leerlingen

Voor de leerlingen geleding zitten de volgende leerlingen in de MR:

 • Jasper Kroon (Hardenberg)
 • Stijn Odink (Hardenberg)
 • Thijs Saueressig (Ommen)
 • Kim Schuitema (Ommen)

Voor de oudergeleding zitten de volgende ouders in de MR:

 • Joseppha van der Wetering (Hardenberg)
 • Henri Wachtmeester (Hardenberg)
 • Paulien Klein Kranenburg (Dedemsvaart/Ommen)
 • Nienke Bouwman (Dedemsvaart/Ommen)

De MR kan altijd ouders gebruiken die op een positieve kritische manier willen meedenken en/of willen inzetten, met als doel om een klimaat te creëren van een fijn en goed onderwijs, waar iedereen zich veilig thuis voelt.
Indien er vragen zijn of opmerkingen, neem dan contact op met Kunny Meijer, ambtelijke secretaris van de MR: kmeijer@vechtdalcollege.nl of via medezeggenschapsraad@vechtdalcollege.nl.