Landstede Groep

Begeleiding

Bij ons sta je er nooit alleen voor. Zo begeleidt een persoonlijke mentor je bij alle stappen die je zet. En heb je extra hulp nodig vanwege bijvoorbeeld dyslexie? Dan kun je terecht bij ons team van specialisten. We doen er alles aan om je te ondersteunen, zodat jij je doel bereikt. Samen komen we verder. Vaak kun je meer dan je denkt!

We doen er alles aan om de leerlingen een fijne tijd op onze school te laten hebben. We willen ervoor zorgen dat een leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Contactpersoon voor leerling en ouders is de eigen coach. De coach is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen en oplossingen. Soms heeft een leerling een extra steuntje in de rug nodig. We bieden een breed pakket aan extra begeleiding voor leerlingen:

 • Studiebegeleiding, remedial teaching, dyslexiebegeleiding (hulp bij het leren)
 • Keuzebegeleiding (keuzebegeleiding (hulp bij het kiezen van vakken en studierichting)
 • Persoonlijke begeleiding (begeleiding bij persoonlijke problemen)

De orthopedagoog

Elke school uit het samenwerkingsverband is gekoppeld aan een vaste orthopedagoog. De orthopedagogen werken vooral vraag gestuurd: zij ondersteunen de scholen bij de vraagstukken die voor hen de hoogste prioriteit hebben, bijvoorbeeld:

 • Ondersteuning bij de aanvragen voor het CAT;
 • Begeleiden van leerlingen op school bij een specifieke hulpvraag;
 • Deelnemen in het ZorgAdviesTeam (ZAT);
 • Consultatieve gesprekken met docenten/ coaches.

De orthopedagoog analyseert samen met de docent of coach het probleem en brengt vervolgens de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart. In gezamenlijkheid worden oplossingen bedacht waar de docent, coach of orthopedagoog mee aan de slag kan. Na een aantal weken worden de resultaten geëvalueerd en wordt het plan zo nodig bijgesteld:

 • Individueel onderzoek bij leerlingen, in samenwerking met ouders en coach:
 • cognitief (intelligentie)
 • didactisch (leerproblemen)
 • sociaal-emotioneel (gedrag/ welbevinden)
 • werkhouding (concentratie/ taakaanpak)
 • een combinatie van bovenstaande;
 • Individuele begeleiding van leerlingen;
 • Het geven van voorlichting of workshops.

Bij ons op school is dat mevrouw Kuiper als de orthopedagoog vanuit het Expertisecentrum.

De leerplichtambtenaar

De leerplicht voor kinderen geldt tot en met het schooljaar waarin een leerling 16 jaar wordt. De leerplichtambtenaar zet zich in voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten van leerlingen tot 18 jaar en is ook een van de specialisten in het ZAT. Bij ons op school is dit mevrouw H. Heerdink; zij heeft elke maand een spreekuur op het Vechtdal College Hardenberg.

Jeugdarts

De jeugdarts is aangesloten bij de GGD en neemt ook deel aan de ZAT-vergaderingen. Wanneer een leerling lichamelijke of psychische problemen ervaart waardoor veel ziekteverzuim ontstaat, kan de jeugdarts worden ingeschakeld. De jeugdarts bekijkt de situatie en kan doorverwijzen naar externe specialisten. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.
Bij ons op school is mevrouw I. Bel de jeugdarts.

Samen Doen

Het Samen Doen-team kan worden ingeschakeld wanneer er vragen zijn op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg. U kunt er terecht met vragen over uzelf of iemand waar u voor zorgt of u kunt uw zorgen en signalen kwijt over iemand in uw omgeving.

No Blame

De afgelopen jaren heeft het Vechtdal College zich nadrukkelijk beziggehouden met het onderzoeken en creëren van optimale veiligheid. Het is dan ook goed om te vermelden dat de vensters voor verantwoording laten zien dat het Vechtdal College door ouders, verzorgers en leerlingen als een veilige school wordt ervaren. Dit laat onverlet dat aandacht voor vormen van onveiligheid telkens de aandacht van directie en personeel behoeven. Reageren op kleine incidenten en hier op verantwoorde wijze omgaan is van groot belang. De zogenaamde ‘weak signals’ mogen niet worden genegeerd om daarmee te voorkomen dat sommige kleine incidenten uitgroeien tot een serieus veiligheidsprobleem.

Om de veiligheid voor zowel leerlingen als medewerkers te waarborgen is er een veiligheidsbeleidsplan opgesteld.

Ouders en leerlingen geven het Vechtdal College een uitmuntende score op het gebied van veiligheid. Op de vraag; “ik voel me veilig op deze school” scoren we hoog.

Rol van ouders

Ouderbetrokkenheid is vinden we erg belangrijk. De opvoeding van kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Het is in het belang van de leerlingen dat ouders en school elkaar op basis van wederzijds vertrouwen steunen in de begeleiding van de leerlingen.