Landstede Groep

Hulpverlenende instanties

Een overzicht van hulpverlenende instanties.

Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
Bij seksueel misbruik of mishandeling (niet alleen binnen school) kan contact opgenomen worden met:

Vertrouwensarts Advies en Meldpunt Kindermishandeling
Postbus 237, 7550 AE Hengelo
Telefoon: 0546-537120.
Het AMK is onderdeel van Bureau Jeugdzorg Overijssel.

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs
Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de Vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering.
Meldpunt Vertrouwensinspecteurs:
telefoon: 0900-1113111 (lokaal tarief)

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het CJG is dé plek voor vragen of advies over opvoeden en opgroeien. tel: 088 –0030065.

Bureau Jeugdzorg Overijssel (BjzO)
Hier kunnen jongeren voor allerlei problemen terecht. Dit bureau kan doorverwijzen naar meer gespecialiseerde instanties. Contact met Bureau Jeugdzorg dient via Carinova of huisarts te verlopen

Adres in Hardenberg: Parkweg 1d, 7772 XP Hardenberg (bereikbaar via het centrale nummer in Zwolle)
telefoon in Zwolle: 038-8514800 (openingstijden: maandag tot en met vrijdag 09.00-tot 17.00 uur).

GGD IJsselland
Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg.
tel: 088 4430702 (tijdens werkdagen)
e-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl 
website: www.ggdijsselland.nl 

De Stuw, organisatie voor maatschappelijk werk in de gemeente Hardenberg
Algemeen Maatschappelijk Werk in de gemeente Hardenberg.

Leerlingen kunnen in overleg met de leerlingbegeleiders van school, maar ook op eigen initiatief, contact opnemen met De Stuw.

tel: 0523–267478 (lokaal tarief)
Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00-16.30 uur en vrijdag 09.00-12.30 uur.

Samenwerkingsverband Klasse (en het CAT)
Het Vechtdal College is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Klasse. Klasse valt onder de Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Noord Oost Overijssel (VO2307), Stelling 8a, 7773 ND Hardenberg, website www.swvklasse.nl.

Wij werken als school samen met het samenwerkingsverband Klasse. De orthopedagogen van het expertisecentrum worden ingezet ter ondersteuning van de zorgstructuur van de scholen.

Het expertisecentrum is een onderdeel van het samenwerkingsverband. Het verleent haar diensten onder andere aan zeven scholen voor voortgezet onderwijs. Aan elke school is één vaste orthopedagoog of psycholoog gekoppeld. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk op de scholen zelf uitgevoerd. De diensten van het expertisecentrum zijn heel divers, maar hebben altijd als doel: het voorkomen of verminderen van problemen in de onderwijsleersituatie. Het is ons streven dat elke leerling de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is om maximaal te kunnen profiteren van het geboden onderwijs. We geloven in de eigen ontwikkelkracht van leerlingen, ouders en leerkracht. We werken zoveel mogelijk handelings- en oplossingsgericht om deze eigen kracht bij mensen te versterken.

Het invoeren van passend onderwijs vraagt veel van scholen. Het betekent dat er meer leerlingen met een specifieke zorgvraag binnen de reguliere scholen worden opgeleid. Het expertisecentrum kan ondersteunen bij het ontdekken van de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en helpen een toereikende zorgstructuur op te zetten.

De commissie voor advisering en toewijzing (CAT)
In het passend onderwijs zijn de samenwerkingsverbanden per 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen voor het voortgezet speciaal onderwijs en Klasselokaal. Daarnaast kan deze commissie om advies gevraagd worden door scholen. Samenwerkingsverbanden hebben daarvoor commissies ingericht bestaande uit deskundigen die goed kunnen beoordelen of een leerling aangewezen is op het speciaal onderwijs.