Landstede Groep

Ons onderwijs

We zien het als onze taak om jou voor te bereiden op je volgende stap in de maatschappij. Je kunt rekenen op een lesaanbod dat bij je past en je uitdaagt. Via burgerschapseducatie leer je hoe je op een persoonlijke manier deelneemt aan je leefomgeving en zo een bijdrage levert aan de samenleving.

Eigen plek in het gebouw

Vmbo- en Havo-/vwo-leerlingen krijgen les in een deel van de school, waar het geheel voor hen overzichtelijk blijft en ze hun teamleider, coach en docenten makkelijk kunnen vinden. Ook op andere manieren creëren we voor onze leerlingen een herkenbare schoolomgeving. Zo hebben bijvoorbeeld leerlingen uit de onderbouw en bovenbouw een eigen fietsenstalling en eigen ingang.

Ontwikkelen als mens

We zien het als onze taak om de leerlingen voor te bereiden op hun volgende stap in de maatschappij. Kennisoverdracht alleen vinden we niet genoeg. We besteden veel tijd aan de ontwikkeling van de leerling als mens. Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe leer ik? Wat vind ik belangrijk in het leven? We leren leerlingen creatief en zelfstandig te denken zodat ze als verantwoordelijke mensen in de maatschappij staan, en ze keuzes kunnen maken die passen bij wie ze zijn.

We mogen wat van elkaar verwachten

Leerlingen kunnen rekenen op een lesaanbod dat bij hen past en hen uitdaagt. We willen onze leerlingen zoveel bagage meegeven dat hun kansen in het vervolgonderwijs en daarna zo optimaal mogelijk zijn.

Werken aan studievaardigheden

De hoeveelheid huiswerk neemt stap voor stap toe. In de onderbouw besteden wij veel aandacht aan de manier waarop leerlingen met hun huiswerk omgaan. Leren studeren en leren plannen zijn in onze visie belangrijke voorwaarden om optimaal te kunnen presteren. Door te variëren in groeps- en individuele opdrachten stimuleren we vaardigheden als samenwerken, overleggen, maar ook plannen en organiseren.

Projectonderwijs

Elke dag zorgen we ervoor dat leerlingen actief met de leerstof aan de slag gaan. Soms alleen, maar vaak met andere leerlingen. Samen opdrachten uitwerken gebeurt bij vakken als Nederlands, wiskunde en beeldende vorming, maar ook tijdens vakoverstijgende projecten. Zo’n project heeft altijd een bepaald thema waarin verschillende vakken in samenhang aan bod komen. Leerlingen doen via deze onderwijsvorm behalve kennis ook studie- en algemene vaardigheden op die op school en in hun latere loopbaan van pas komen.

Burgerschapseducatie

Via burgerschapseducatie willen we bereiken dat onze leerlingen op een persoonlijke manier deelnemen aan hun leefomgeving en zo een bijdrage leveren aan de samenleving. Het is geen apart vak, maar komt aan de orde bij alle vakken, projecten en stages. We stimuleren hen het beste uit zichzelf te halen én oog te hebben voor de wereld om hen heen. Participatie is daarbij een sleutelwoord: het tonen van verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving door er actief aan bij te dragen. Dat begint in het klein, thuis en op school. Uiteindelijk bereidt het leerlingen voor op een bestaan als verantwoordelijk burger in hun eigen stad, land en in Europa. De school wil daaraan een bijdrage leveren en zoveel mogelijk in samenspraak met ouders en anderen die bij de opvoeding van leerlingen zijn betrokken.

Vanuit deze visie hebben we de volgende doelen en activiteiten opgesteld:

  • Het ontwikkelen van vaardigheden om op een goede manier met elkaar en de omgeving om te gaan.
  • Het bevorderen van samenwerking.
  • Het kweken van begrip voor andere culturen, tolerantie stimuleren.
  • De bewustwording bevorderen en leerlingen leren hun verantwoordelijkheid te nemen.
  • Leerlingen op een actieve manier in de samenleving te laten participeren.

Kwaliteit staat voorop

Onderwijs moet meegaan met de ontwikkelingen in de maatschappij en aansluiten bij de verwachtingen die deze maatschappij heeft van de nieuwe generatie. Onze school gaat met de tijd mee. De vorm waarin we onderwijs aanbieden volgt de inhoud van het onderwijs en inhoudelijke veranderingen moeten het onderwijs versterken en verdiepen.
Speciale aandacht besteden we aan leerlingen die wat meer kunnen. We zijn een gecertificeerde begaafdheidsprofielschool en hebben een speciaal onderwijsaanbod met extra vakken. We hebben een goed aanbod aan bètavakken, met in de bovenbouw het vak NLT en wiskunde D. We stimuleren leerlingen om in de bovenbouw voor de natuurprofielen te kiezen.