Landstede Groep

Havo

Leer je gemakkelijk? Dan is havo iets voor jou. De havo bereidt je voor op een vervolgstudie in het hbo (hoger beroepsonderwijs). Met een havo-diploma kun je ook overstappen naar de vijfde klas van het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).

De havo bereidt je voor op een vervolgstudie in het hbo (hoger beroepsonderwijs). Met een havo-diploma kun je ook overstappen naar het vijfde leerjaar van het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). Alle havo-/vwo-leerlingen krijgen in het eerste leerjaar dezelfde vakken, waarbij ze zowel theoretische als praktische ervaringen opdoen. Afhankelijk van je latere profielkeuze voor de bovenbouw sluit je na de onderbouw bepaalde vakken af.

Aan het eind van het eerste leerjaar kies je samen met je coach en ouders leerling een definitieve leerroute:

 1. Havo
 2. Atheneum (met of zonder plusprogramma)
 3. Gymnasium (met of zonder plusprogramma)

In leerjaar 3 kies je een ‘examenprofiel’ (vakkenpakket). Dat vakkenpakket bevat de volgende onderdelen:

 • Gemeenschappelijk deel
  • Nederlands
  • Engels
  • maatschappijleer
  • culturele en kunstzinnige vorming (ckv)
  • godsdienst
  • loopbaanoriëntatie en -begeleiding
  • profielwerkstuk
  • studiebegeleiding
  • lichamelijke opvoeding (lo)

 • Vrije deel
  • Een examenvak dat niet in het verplichte deel is gekozen, binnen de gegeven keuzemogelijkheden. Er moet een vak worden gekozen.

 • Cultuur en maatschappij vakken
  • geschiedenis
  • keuze uit Duits of Frans
  • economie of aardrijkskunde
  • een van de volgende vakken: Frans, Duits, kunstvak beeldend, kunstvak muziek

 • Economie en maatschappij vakken
  • geschiedenis
  • economie
  • wiskunde-A of wiskunde-B
  • een van de volgende vakken: Frans, Duits, aardrijkskunde, beco (bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid)

 • Natuur en gezondheid vakken
  • biologie
  • scheikunde
  • wiskunde-A, wiskunde-B of wiskunde-BD
  • natuurkunde, nlt (natuur, leven en technologie)

 • • Natuur en techniek vakken
  • natuurkunde
  • scheikunde
  • wiskunde-B of wiskunde-BD
  • een van de volgende vakken: informatica, biologie, wiskunde-D of NLT (natuur, leven en technologie)

De bovenbouw

De havo leidt de leerlingen op voor een hbo-opleiding. Er zijn ook havisten die, na het behalen van hun diploma, hun weg vinden op het mbo. Na hun vervolgopleiding zullen de meeste ex-havoleerlingen een baan vinden waarbij naast specifieke kennis ook verwacht wordt dat deze ex-leerling zelfstandig zijn werk kan doen, goed kan samenwerken en/of leiding kan geven.
Om dit straks te kunnen, werken we op school werken aan de volgende vaardigheden:

 • Kennis: leren hoe jij het beste kunt leren.
 • Zelfstandig werken: leren plannen en je aan die planning houden, tevens leren inspelen op onverwachte situaties die ervoor zorgen dat een planning moeilijker uitvoerbaar is. En daarnaast prioritering, zodat je op het juiste moment doet wat het belangrijkste is.
 • Samenwerken: leren om met verschillende mensen een taak uit te voeren, waarbij de leerling zelf oefent in de verschillende rollen en in het aanspreken van elkaar, als zaken niet goed gaan of moeten worden bijgesteld.
 • Organisatie: Het vermogen om dingen volgens een bepaald systeem te arrangeren of te ordenen.
 • Timemanagement en Taakinitiatie: Het vermogen om in te schatten hoeveel tijd je hebt, hoe je die kunt indelen en hoe je je aan tijdslimieten en deadlines kunt houden. En het vermogen om zonder dralen met projecten te beginnen, op tijd en op een efficiënte wijze.
 • Werkgeheugen: Het vermogen om informatie in et geheugen vast te houden tijdens de uitvoering van complexe taken.
 • Metacognitie: Het vermogen om een stapje terug te doen om jezelf en de situatie te overzien en om te bekijken hoe je een probleem aanpakt.
 • Flexibiliteit: De vaardigheid om plannen te herzien als zich belemmeringen of tegenslagen voordoen, zich nieuwe informatie aandient of er fouten gemaakt worden.
 • Het vermogen om na te denken voor je iets doet en het vermogen om emoties te reguleren om doelen te realiseren, taken te voltooien of gedrag te controleren.

We werken aan deze vaardigheden door de leerling feedback te geven op zijn manier van werken en leren en op de manier waarop hij omgaat met zijn leerproces. We werken met formatief evalueren hetgeen wil zeggen dat de leerling te horen of te zien krijgt wat goed gaat en waar hij nog aan moet werken. Daarnaast vinden er toetsen plaats waar de leerlingen een cijfer voor krijgt. Dit is de eindbeoordeling over het werk dat gedaan en/of gekend moest worden. Dit heten summatieve toetsen.

Opzet van de les en ondersteuning

Tijdens de lessen ligt het accent op diverse werkvormen, veel afwisseling, gestructureerde opdrachten. Er is een heldere structuur en er zijn duidelijke regels, die worden gecontroleerd op naleving. Daarnaast vinden we de relatie tussen de docent en de leerling belangrijk. Zo mogelijk zijn er opdrachten die je samen met een aantal leerlingen uitvoert.
Zowel de coach als de docent geven aandacht aan de manier waarop de leerling leert en samen met de leerling wordt er gekeken naar mogelijke verbeterpunten in dit leerproces. Als een leerling een vak lastig vindt krijgt hij ondersteuning tijdens de normale vaklessen.

Profielwerkstuk

Aan het einde van de voorexamenklas beginnen leerlingen met een profielwerkstuk. Dat is de afsluitende opdracht voor één van de profielvakken. De studielast bedraagt circa 80 uur. Deze leerfase doet een beroep op alle inzichten en studievaardigheden die de leerling in de bovenbouw heeft opgedaan. Documenteren, analyseren, samenvatten, formuleren, samenwerken, plannen en presenteren, het komt allemaal aan bod. Nadat het werkstuk in het eindexamenjaar is afgerond, presenteert de leerling de resultaten op een feestelijke avond waarbij hij ook gasten mag uitnodigen. Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer. Samen met het cijfer voor godsdienst en maatschappijleer vormt dit cijfer het zogenoemde combinatiecijfer voor de havo-, de atheneum- en de gymnasiumleerling.
Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer. Samen met het cijfer voor godsdienst en maatschappijleer krijg je dan een combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is een van de cijfers die je eindexamenuitslag bepalen.

Profielkeuzeformulieren

Profielkeuzeformulieren:
Profielkeuzeformulier havo 2022-2023
Profielkeuzeformulier atheneum 2022-2023
Profielkeuzeformulier gymnasium 2022-2023.

De profielen

Tijdens het derde leerjaar heeft de leerling onder begeleiding van zijn coach en met ondersteuning van de decanen een keuze gemaakt uit vier studierichtingen, de zogenoemde profielen. Het vakkenpakket bestaat vanaf het vierde leerjaar uit drie delen: een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. In grote lijnen verloopt de profielkeuze binnen havo, atheneum en gymnasium op dezelfde manier maar zijn er verschillen binnen het vakkenpakket en de contacttijden.

Keuzewerktijd (KWT-uren)

In het vierde leerjaar krijg je kwt-uren. Tijdens deze lessen wordt er gewerkt aan het je meer eigen maken van de leerstof of aan verdiepingsopdrachten.