Landstede Groep

De coach

Bij ons op school combineer je het vaste lesprogramma met een flexibel en persoonlijk programma. Daarbij mag jij, met de hulp van je coach, zelf keuzes maken. Dat is volgens ons de perfecte combinatie van structuur en ruimte om jouw eigen talenten in de maatschappij van waarde te laten zijn. Daarbij zorgt de coach voor de verbinding tussen onderwijs en jouw persoonlijke ontwikkeling.

Op elke klas staan minimaal twee coaches. De coach start de dag in 25 minuten met de klas. In dit startmoment bespreekt de coach veel verschillende thema’s en begeleidt de groep in groepsvorming. Daarnaast heeft de coach in de middag individuele coachgesprekken met leerlingen.

In zo'n coachgesprek begeleidt de coach jou en ondersteunt je in het maken van keuzes. Samen stel je persoonlijke doelen op. Regelmatig kijk je hierop terug in een coachgesprek en tijdens contactmomenten met je ouder(s)/verzorger(s). 

De leerlingbegeleider

Voor persoonlijke problemen kun je terecht bij onze leerlingbegeleiders. Zij zijn speciaal opgeleid en zoeken samen met jou naar mogelijkheden om problemen te verwerken of op te lossen. Enkele voorbeelden van problemen waarbij een leerlingbegeleider kan helpen zijn: faalangst, ruzie, een dip op school of moeilijkheden thuis. Je mag alleen of bijvoorbeeld met een vriend/vriendin langskomen. In een aantal gesprekken ga je samen met de leerlingbegeleider na wat het probleem is, wat je er zelf aan kunt doen en hoe de leerlingbegeleider kan bijdragen.

De leerlingbegeleider bij ons op school is Gerriët Doornwaard (gdoornwaard@vechtdalcollege.nl).

De ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator coördineert de ondersteuning voor een leerling. Hij heeft overleg met coaches, teamleiders, de orthopedagoog en andere specialisten. Zo zorgen we ervoor dat je hulp krijgt van de juiste persoon.

De ondersteuningscoördinator is Arjan de Graaf (adgraaf@vechtdalcollege.nl). Hij helpt jou en je coach bij tegengaan en het oplossen van pesten.

De decaan

Je rijdt in het onderwijs als het ware op een brede snelweg of ‘rijstroken’: vmbo-basis, vmbo-kader, mavo, havo en vwo. Tijdens de rit kun je soms van rijstrook wisselen en onderweg heb je ook ‘afslagen’, waar je een keuze moet maken.

Vakdocenten geven steeds adviezen en de coaches begeleiden dit proces. Toch blijft het kiezen van de juiste richting soms moeilijk. Daarvoor kun je hulp en ondersteuning krijgen van de schooldecaan. De decaan is een docent die je bij verschillende keuzemomenten begeleidt. De schooldecaan voert gesprekken met jou (en je ouder(s)/verzorger(s)) over je wensen, ambities en mogelijkheden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je zelf een beeld krijgt van je studie- en beroepsmogelijkheden.

Ook praat de decaan met jou in een latere fase van je leerroute over profielkeuze en studie- en beroepskeuze. Verder organiseert de decaan voorlichtingsavonden en een aantal LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) activiteiten en manifestaties.

De decaan heeft een eigen kamer waar je kunt binnenlopen voor een gesprek of voor het maken van een afspraak.

Onze decanen zijn:

Frederique Reemer – freemer@vechtdalcollege.nl (Mavo/Havo/VWO)

Gerrit Hilberink – ghilberink@vechtdalcollege.nl (Basis/Kader)

 

Presentaties profielkeuzes die lopende dit schooljaar zijn gegeven door het decanaat:

Havo 3

VWO 3

Basis / kader 4

Mavo 4

Presentatie Mavo 3

Informatie over het mbo MBO

 

Interessante websites:

Decanenkring IJssel-Vechtstreek: http://dijv.nl/informatie.html 

Kiesmbo.nl: https://www.kiesmbo.nl 

Tkmst.nl: https://tkmst.nl

Studiekeuze123.nl: https://www.studiekeuze123.nl 

Roc.nl: https://www.roc.nl

Opleidingenberoep.nl: http://www.opleidingenberoep.nl/ts/ob 

 

De dyslexiespecialist

Sommige leerlingen hebben moeite met het lezen en schrijven en halen bijvoorbeeld letters door elkaar. Als je een dyslexieverklaring hebt en je komt in leerjaar 1 bij ons op school, dan krijg je extra begeleiding. We leren je omgaan met dyslexie als dit nog nodig is en je krijgt extra tijd tijdens toetsen. Verder kun je gebruikmaken van het programma Kurzweil (op een laptop). Dit programma leest een tekst voor tijdens een toets.

In het eerste leerjaar krijgen alle leerlingen een taaltoets. Mocht je hierop uitvallen, dan doen we verder onderzoek naar de oorzaak. Dit doen we door middel van een Remedial Teaching-programma van 20 weken. Als de taalproblemen blijven aanhouden, dan doen we verder onderzoek naar dyslexie. Dit gaat altijd in overleg met de orthopedagoog en de ouder(s)/verzorger(s).

Sabine Pruntel is onze dyslexiespecialist.  spruntel@vechtdalcollege.nl Heb jij dyslexie of lees- of spellingsproblemen, dan bekijkt zij samen met jou en je ouder(s)/verzorger(s) wat jij nodig hebt om het onderwijs goed te kunnen volgen. Daarnaast krijg je tijdelijk extra begeleiding van haar. We werken volgens een stappenplan en volgens het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. De begeleiding is groepsgewijs.

Dyscalculie

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen. Als je een dyscalculieverklaring hebt, krijg je extra ondersteuning en maatwerk bij het rekenen. 

Autismecoach

Heb jij autisme? Dan krijg je begeleiding van de autismecoach. Door deze begeleiding krijg je meer structuur, rust en overzicht. We zetten in op begeleiding op het gebied van onderwijs. Denk daarbij aan plannen, aanpak in de les en voorbereiding op activiteiten. Daarnaast krijg je begeleiding in het reageren op verschillende situaties op school, bijvoorbeeld in de omgang met andere leerlingen en het tonen van je emoties.

De autismecoach is vooral een luisterend oor. Ze probeert te analyseren waar je vastloopt. Jullie zien elkaar wekelijks en samen blik je terug op de vorige week. Vervolgens kijken jullie naar wat er op de nieuwe planning staat. Natuurlijk onderhoudt de autismecoach het contact met je ouder(s)/verzorger(s). Ook adviseert ze vakdocenten over eventuele aanpassingen die voor leerlingen met autisme gedaan kunnen worden, veelal in overleg met de orthopedagoog en de ondersteuningscoördinatoren.

Onze autismecoach is Nanda Smit (nssmit@vechtdalcollege.nl).

De huiswerkklas

Vind je het moeilijk om je huiswerk te maken, omdat dit thuis niet goed lukt? Dan kun je in de huiswerkklas in alle stilte je huiswerk maken. De huiswerkklas is op maandag, woensdag en donderdag. Hier kun je in alle rust op school onder toezicht maar wel zelfstandig je huiswerk maken. Je kunt je bij je coach aanmelden voor de huiswerkklas.

To The Point

Op onze school hebben we een lokaal waar je altijd terecht kan, het To The Point lokaal (TTP). Het is een  ruimte met werkplekken en veel rust. TTP wordt gebruikt voor meerdere doeleinden en is toegankelijk voor elke leerling. Heb je moeite met plannen en organiseren van je huiswerk, ben je snel afgeleid, weet je niet hoe je moet leren voor een toets, heb je een tussenuur, dan kunnen wij je een plek bieden en helpen. In TTP wordt deze individuele begeleiding gegeven tijdens de reguliere les, in de huiswerkklas of tijdens een tussenuur. Aanmelding verloopt via de coach.

TTP is ook een plek voor leerlingen met een time-out kaart. Deze kaart wordt alleen verstrekt door jouw coach in goed overleg met jou en jouw ouders. Heb je moeite om de les te vervolgen, om wat voor redenen dan ook? Helpt het jou om even tot rust te komen, dan kom je naar TTP. Word je uit de les gestuurd vanwege jouw gedrag, dan meld je je in TTP. We praten samen over wat er is gebeurd en maken vervolgafspraken.