Landstede Groep

Wil je overstappen van havo-5 naar vwo-5, dan gelden de volgende drie toelatingseisen:

1. Het behaalde havodiploma
Een havoleerling is toelaatbaar tot vwo-5 als hij/zij een havodiploma heeft behaald én als het gemiddelde van de eindcijfers van alle gevolgde vakken op de havo een 7,0 of hoger is. Is dit gemiddelde lager dan een 7,0, dan is de leerling alleen toelaatbaar tot vwo-5 als het advies van de vakdocenten havo-5 met betrekking tot de overstap van havo-5 naar vwo-5 positief is.

2. De behaalde resultaten in havo-4 en havo-5 en/of advisering vanuit de school
De teamleider havo/vwo-bovenbouw neemt een beslissing over toelating op grond van:

 1. Het advies van de huidige havo-leraren met betrekking tot de overstap havo-5 naar vwo-5 op grond van cijfers en door de leerling verworven competenties.
 2. Het resultaat van het intakegesprek dat gevoerd is door de teamleider havo/vwo-bovenbouw en de decaan havo/vwo.

Uitgangspunt bij advisering is dat de leerling capabel is om in twee jaren het vwo-diploma te halen, dus: de leerling weet eventuele achterstanden in te lopen, kan zich de manier van werken op het vwo eigen maken en is in staat het gekozen vwo-programma met een diploma af te sluiten in die twee jaar.

Na toelating heeft de leerling dezelfde verblijfsduurrechten als een leerling die zonder doubleren doorstroomt vanuit vwo-4.

3. Het gevolgde profiel en de gekozen vakken op de havo in relatie met de profielkeuze op het vwo
Een leerling die van havo-5 naar vwo-5 gaat dient bij zijn/haar profielkeuze te voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de profielkeuze vwo, dat wil zeggen dat de leerling wiskunde in zijn/haar pakket heeft én een 2e moderne vreemde taal.

Op het vwo dient, naast de vakken die een leerling op de havo volgde, een achtste vak volgen. Mogelijke achterstanden voor dat achtste vak wordt een leerling verwacht zelfstandig weg te werken. In het intakegesprek zal naar de invulling hiervan specifiek gevraagd worden. Wat het vak rekenen betreft: rekenen dient in havo-5 met tenminste het eindcijfer 6 te zijn afgerond.

Procedure en tijdpad

De decaan van de afleverende afdeling is regievoerder en coördinator van de procedure:

 1. Een havoleerling die wil doorstromen naar vwo-5 meldt zich schriftelijk aan bij de decaan havo/vwo via een aanmeldingsformulier, zo mogelijk in april van leerjaar havo-4 en uiterlijk aan het begin van het schooljaar havo-5, zodat deficiënties tijdig kunnen worden weggewerkt.
 2. Vóór de bespreking van de schoolexamenresultaten in maart of april laat de leerling aan de decaan havo/vwo weten of de leerling het verzoek tot overstap naar vwo-5 handhaaft en welk(e) vak(ken) de leerling in de vrije ruimte wenst te volgen. In die bespreking geven van de huidige havo-leraren hun advies met betrekking tot de overstap havo-5 naar vwo-5 op grond van cijfers en door de leerling verworven competenties.
 3. In april nodigt de decaan van de decaan havo/vwo de leerling uit voor een intakegesprek.
 4. Na afloop van het intakegesprek met de teamleider havo/vwo-bovenbouw en de decaan havo/vwo deelt de teamleider havo/vwo-bovenbouw het resultaat mee aan:
  1. De leerling die wil overstappen.
  2. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerling die wil overstappen.

Voor leerlingen die zich na januari of zelfs na april aanmelden voor de overstap van havo-5 naar vwo-5 wordt zoveel mogelijk dezelfde procedure gevolgd, als het ware ‘met terugwerkende kracht’.

Toelating
De teamleider havo/vwo-bovenbouw beslist over de toelating tot vwo-5, liefst voordat de leerling aan de havo begint. Bij de toelating stelt de teamleider havo/vwo-bovenbouw ook de vrijstellingen - zie onder - van een leerling vast.

Instroomcijfers
Voor alle vakken die in vwo-4 één of meerdere schoolexamens hebben afgenomen en volgens het PTA ook in vwo-5 en/of vwo-6 schoolexamens afnemen, wordt voor een overstappende havo-5 leerling een instroomcijfer vastgesteld.

Door het vaststellen van dit instroomcijfer kan de verplichting vervallen om leerstofonderdelen uit vwo-4 in te halen. Instroomcijfers kunnen op drie manieren worden vastgesteld:

 1. Het instroomcijfer voor een vak is gelijk aan het SE-eindcijfer voor dat vak op havo.
 2. Het instroomcijfer is een (gewogen) gemiddelde van het SE-eindcijfer havo en een beoordeling van nader omschreven inhaalwerk.
 3. Het instroomcijfer is een (gewogen) gemiddelde van het SE-eindcijfer havo en SE-werk van vwo-4 dat dient te worden ingehaald.

Bezwaar maken
Tegen het besluit van de teamleider havo/vwo-bovenbouw kan bezwaar worden gemaakt. Dat bezwaar wordt binnen 14 dagen, na bekend worden van het toelatingsbesluit, schriftelijk worden ingediend bij de directeur van het Vechtdal College Ommen. Binnen een week volgt een uitspraak. Tegen het besluit dat wordt genomen door de directeur is geen beroep mogelijk.