Landstede Groep

Overgangsnormen

Aan het einde van het schooljaar wil je natuurlijk graag over naar het volgende leerjaar. Bevorderen noemen we dat. Voor het overgaan heeft het Vechtdal College Ommen bepaalde regels, de zogenaamde bevorderingsregelingen.

In de bevorderingsregelingen staan afspraken over het vaststellen van rapportcijfers over een schoolperiode. De regeling houdt in dat je tekortpunten, die ontstaan door een 5 of lager, tot op zekere hoogte kan compenseren met een 7 of hoger.

Klik hier voor de nieuwste overgangsnormen

Eerste determinatie in november leerjaar 1 

Bedoeling is dat leerlingen in een passende leerweg terechtkomen. Daarbij moeten zij aan de overgangsnormen voldoen. De leerlingen komen naar aanleiding van de resultaten en besprekingen met ouders in drie groepen terecht:

 1. Leerlingen die verder kunnen in de hoogste leerweg.
 2. Leerlingen die uitzicht houden op de hoogste leerweg (en cijfers blijven halen op het hoogste niveau).
 3. Leerlingen waarvan vaststaat dat zij verder gaan op de laagste leerweg van de dakpan. Deze leerlingen starten met een schone lei wat de cijfers betreft. Ze krijgen onderwijs, boeken en toetsen passend bij de laagste leerweg van de dakpan.

Bij het tweede rapport worden opnieuw de resultaten en leerlingkenmerken van groep 2 besproken. Het doel is om te komen tot twee groepen leerlingen:

 1. Leerlingen die verder kunnen op de hoogste leerweg van de dakpan.
 2. Leerlingen die verder kunnen op de laagste leerweg van de dakpan.
  Hiermee is de leerwegbepaling/determinatie definitief (in bijzondere situaties kan de teamleider besluiten om de definitieve leerwegbepaling uit te stellen).

Algemene regels

 1. Nimmer dienen regels te ontaarden in zogenaamde wetten van Meden en Perzen.
 2. Aan het einde van het schooljaar wordt door de docentenvergadering bepaald welke leerlingen kunnen worden bevorderd. In principe zijn de bevorderingsnormen bepalend.
 3. Als de vergadering in meerderheid van mening is dat van de overgangsregels moet worden afgeweken (om een leerling alsnog te bevorderen) dan wordt hiertoe een (met argumenten omkleed) verzoek ingediend bij de directie. De directie beslist binnen 1 werkdag over dit verzoek.
 4. Een leerling mag niet voor de derde maal het onderwijs in dezelfde klas volgen, tenzij de directie daartoe speciale toestemming geeft. De docentenvergadering kan besluiten een verzoek hiertoe in te dienen. Dit dient gemotiveerd te gebeuren.
 5. Bij alle zogenaamde bespreeksituaties en bij alle leerlingen, die volgens de normen moeten worden afgewezen, wordt de mogelijkheid van gerichte bevordering naar een andere afdeling van de school overwogen. Een dergelijk advies is dan bindend. De ouders hebben evenwel altijd het recht te kiezen voor doubleren (met uitzondering van gevallen genoemd onder regel 3 en 4).
 6. In de regels voor het bevorderen aan het einde van het schooljaar wordt gewerkt met tekortpunten en compensatiepunten.
 7. De compensatieregeling houdt in dat een leerling tekortpunten die ontstaan door één of meer onvoldoende vakken, tot een bepaalde hoogte, kan compenseren.
 8. Tekortpunten zijn afhankelijk van de zwaarte van de onvoldoendes: een 5 komt overeen met één tekortpunt; een 4 komt overeen met twee tekortpunten; een 3 of lager komt overeen met drie tekortpunten.
 9. Vanuit het laatste aandachtspunt ligt het voor de hand om bij de becijfering te streven naar een situatie dat er op het rapport niet lager dan een 3 wordt gegaan.
 10. Bij de bepaling van het aantal tekortpunten tellen alle vakken mee.
 11. Compensatiepunten worden verkregen door ieder cijfer 7 of hoger, waarbij elk cijfer 7 of hoger één compensatiepunt oplevert. Bij de bepaling van de compensatie wordt uitsluitend uitgegaan van de vakken met een centraal examen binnen het Vechtdal College Ommen.