Landstede Groep

Schoolkosten

Voor een aantal kosten in de school vragen wij van u een financiële bijdrage. Een deel van deze schoolkosten is vrijwillig. 

Vrijwillige ouderbijdrage

Met de vrijwillige ouderbijdrage kunnen we een gevarieerd programma van activiteiten blijven samenstellen. Daarom stellen wij uw bijdrage zeer op prijs. Het gaat om activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind en zijn/haar leerplezier op onze school. De hoogte van de vrijwillige schoolkosten stellen we jaarlijks met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad vast.

Betaalwijze
Voor de elektronische inning maakt het Vechtdal College Ommen gebruik van WIS Collect.

U ontvangt hiervoor een mail met daarin deze link. Wanneer u bent ingelogd, geeft u aan of en hoe u wilt bijdragen. Vervolgens kiest u een een betalingsmogelijkheid: via iDeal of een overboeking. Betaling in termijnen is in beide gevallen mogelijk. Hierna krijgt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw betaling bij iDeal, óf een e-mail met daarin de digitale factuur, die u daarna kunt overboeken.

We stellen uw medewerking bij deze betalingswijze van de vrijwillige ouderbijdrage op prijs. Mocht u vragen hebben over deze werkwijze, neem dan contact op met dhr. R. Renkema, r.renkema@vechtdalcollege.nl.

Algemene schoolkosten

Een aantal schoolkosten zijn verplicht. Download hier een specificatie van de schoolkosten per leerjaar en per leerroute.

Kluisjes
Om kleding en schoolspullen veilig op te bergen, stelt de school voor iedere leerling een kluisje op de eigen afdeling beschikbaar. De huur bedraagt € 2,50 per schooljaar. De borg € 5,– per jaar. Als we bij het inleveren van de sleutel geen beschadigingen constateren, dan krijgt uw kind de borg retour.

Verzekeringen
Of de school aansprakelijk is voor de schade, hangt af van de vraag of de school aan haar zorgplicht heeft voldaan. Op scholen rust een bijzondere zorgplicht, een verantwoordelijkheid ten opzichte van de gezondheid en veiligheid van de leerlingen. Ten eerste rust op de school de zorgplicht voor een veilige omgeving (bijvoorbeeld lokalen, schoolplein). Ten tweede bestaat er een zorgplicht voor de school als toezichthouder (bijvoorbeeld op het schoolplein en tijdens sport- en spelsituaties).

In het geval van een ongeval is de school aansprakelijk als de zorgplicht geschonden is. Van een school wordt niet verwacht dat op elk kind of elke situatie direct toezicht kan worden gehouden. Een school of leraar kan dit niet altijd voorkomen. Het is onmogelijk en onwenselijk het (speel)gedrag van kinderen zo te begrenzen dat daarmee elke kans op ongelukken uitgesloten is.

Hoe ver de zorgplicht van de school reikt en welke maatregelen de school moet nemen, hangt af van de specifieke omstandigheden. Een aantal aandachtspunten voor het inschatten van de risico’s en de te nemen maatregelen: te verwachten risico’s bij de omstandigheid of activiteit; de dreiging van schade; de mogelijkheid en noodzakelijkheid om actie te ondernemen; het bestaan van een reële verhouding tussen de moeite en kosten van het ondernemen van actie.

Als de kans op schade toeneemt, is het raadzaam maatregelen te nemen om de (voorzienbare) schade te voorkomen. Tijdens sport- en spelsituaties geldt dat hoe groter het risico op ongevallen is, des te zwaardere eisen aan de zorgplicht van de school wordt gesteld. De school kan mogelijk niet alle schade voorkomen, maar dient aan te kunnen tonen voldoende inspanningen te hebben geleverd om aan de zorgplicht te hebben voldaan.

De school heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Wij brengen de kosten bij u in rekening waardoor de risico’s voor u en uw kind financieel zijn afgedekt.

Leerlingactiviteiten
Naast de lesactiviteiten organiseren we een aantal leerlingactiviteiten. Denk aan culturele activiteiten, vieringen en sporttoernooien en sportdagen. Voor het organiseren van al deze activiteiten vragen we een bijdrage. Daarnaast zijn er nog kosten voor bijvoorbeeld de introductieweek (de eerste schoolweek) en excursies. Wij laten u van tevoren weten of een activiteit plaatsvindt.