Landstede Groep

Schoolkosten

Voor een aantal kosten in de school vragen wij van u een financiële bijdrage. Een deel van deze schoolkosten is vrijwillig. 

Alle leerlingen doen mee, ook met de extra activiteiten

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het voor ons als school mogelijk om extra activiteiten aan te bieden die wij van meerwaarde achten voor ons onderwijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan excursies, vieringen, uitwisselingen en (introductie)kampen. Leerlingen ervaren deze activiteiten als waardevol en leren er veel van. Per 1 augustus 2021 regelt de wet dat elke leerling mee moeten kunnen doen met onze schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald, het recht hebben om deel te nemen en dat er niemand wordt uitgesloten. Om onze educatieve, inspirerende en horizon verbredende activiteiten te kunnen blijven organiseren, blijft (het voldoen van) de vrijwillige ouderbijdrage echter wel van groot belang. Met deze gelden kunnen we net die extra activiteiten aanbieden, die de leerstof verdieping geven en de leerlingen een blijvende herinnering aan de middelbare schooltijd. Indien de vrijwillige ouderbijdrage door een (te) grote groep niet wordt betaald, zal (een deel van) het aanbod komen te vervallen. We zijn dan ook blij met de jaarlijkse bereidheid van ouders/verzorgers om bij te dragen aan onze extra activiteiten.

Disclaimer: bepaalde activiteiten vragen een minimale deelname om door te laten gaan. De hoogte van de schoolkosten wordt jaarlijks met instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad vastgesteld en gepubliceerd op onze website.

Wijze van betalen

Gedurende het schooljaar ontvangt u een email over de wijze van betaling van de schoolkosten. Verzoeken om uitstel van betaling kan middels onderstaande contactgegevens worden gedaan.
Meer informatie of vragen?
Wilt u meer informatie of hebt u vragen over spreiding van betalingen, dan kunt u deze stellen aan onze administratie debiteurenVO@landstedegroep.nl.

Voor de elektronische inning van ouderbijdragen en kosten als deelname aan excursies maakt het Vechtdal College gebruik van een digitale betaalomgeving (WISCollect). Ouders ontvangen een mail vanuit debiteurenVO@landstedegroep.nl met daarin een link naar deze omgeving en inloggegevens. Wanneer u bent ingelogd, kunt u aangeven of en hoe u wilt bijdragen.
Vervolgens kunt u kiezen uit een tweetal betalingsmogelijkheden (via iDEAL of via een overboeking).
Na het maken van een keuze krijgt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw betaling bij IDEAL, óf een e-mail met daarin de digitale factuur, die u daarna kunt overboeken.
We stellen uw medewerking aan deze betalingswijze van de ouderbijdrage op prijs.
Mocht u vragen hebben over deze werkwijze, dan kunt u contact opnemen met debiteurenVO@landstedegroep.nl.  

Bankgegevens

De school maakt gebruik van de volgende rekening:
Rabobank, rekeningnummer: NL28RABO0384953654 t.n.v. Vechtdal College, Hardenberg. Gelieve bij betaling altijd het debiteur- en factuurnummer te vermelden.

Meer informatie of vragen?

Vragen over spreiding van betalingen kunt u stellen aan de afdeling Debiteuren. Dat kan via: debiteurenVO@landstedegroep.nl

Tegemoetkoming studiekosten

Als uw belastbaar inkomen beneden een bepaald bedrag ligt, dan heeft u op basis van de Wet Tegemoetkoming Studiekosten recht op een financiële bijdrage. Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten van het lesgeld en de overige studiekosten. Het is geen lening en niet belastingplichtig. Meer informatie vindt u in een brochure van de Informatie Beheer Groep (IBG). Deze brochure is te verkrijgen bij IBG (telefoon 050-5997755), de afdeling leerlingenadministratie van onze school of via Internet: www.ib-groep.nl

Schoolboeken

De schoolboeken en lesmaterialen worden grátis beschikbaar gesteld aan de leerlingen. De bestelling en levering van schoolboeken gaat via de firma Iddink. Ouders bestelling het boekenpakket online via de website van Iddink. De schoolboeken worden voor aanvang van het nieuwe schooljaar thuisbezorgd. Ouders ontvangen voorafgaand aan de zomervakantie gegevens om in te kunnen loggen op de website van Iddink en de bestelling van het boekenpakket te plaatsen.

iPad en laptops

Op onze school werken we, naast de gratis boeken, met een elektronisch device. Komend jaar schakelen we over naar het gebruik van een laptop met Windows 10. We hebben hier een uitgebreid informatiepakket voor beschikbaar. Tijdens de overgangsperiode kan het zo zijn dat nog gebruik wordt gemaakt van een IPad of Chromebook. In 2023 zijn we helemaal over op Windows laptops. Dat is de HP Probook 435 x360. Specificaties: W10 – Ryzen 3 (AMD) – 8 GB RAM – 256 SSD – 13.3 Inch Full HD – Touch – x360.
De aanschaf doet u zelf en dat kan via de school. Deze laptop voldoet namelijk aan alle eisen en garanties. U krijgt service en ondersteuning via een externe medewerker op school. Naast aanschaffen kunt u ook kiezen voor huren. In dat geval betaalt u maandelijks een huursom en een eenmalige borg van € 100,-. Indien u huurt, geldt dat u elk schooljaar kunt opzeggen.
Samengevat kunt u dus kiezen voor 3 opties (zie de brieven voor de exacte formulering):
1. U regelt zelf een device (en bent volledig verantwoordelijk).
2. U koopt het device dat wij aanbevelen

  1. U huurt het device en betaalt in termijnen. Wanneer uw kind geslaagd is of van school gaat, levert u het device weer in. Ook dan gelden alle services.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de heer G.C.L. Knol, Senior-Adviseur Onderwijs, IT & Organisatie, via mailadres laknol@vechtdalcollege.nl

Kluisjes

Om kleding en schoolspullen veilig op te bergen, stelt de school voor iedere leerling een kluisje beschikbaar. De huur bedraagt € 2,50 per schooljaar. De borg € 5,– per jaar. Als er bij het inleveren van de sleutel geen beschadigingen worden geconstateerd, ontvangt de leerling de borg retour.

Kosten voor aan te schaffen leermiddelen/werkkleding

Gedurende de schoolperiode moet uw kind mogelijk leermiddelen of werkkleding aanschaffen om een bepaald vak te kunnen volgen. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld werkkleding voor techniek en consumptief en materialen voor een vak als CKV. Welke leermiddelen/werkkleding aangeschaft moet worden, verschilt per leerjaar en per leerweg.

Kosten voor reizen

Gedurende het schooljaar organiseren we reizen. Het aanbod verschilt per leerjaar en per leerweg. Ruim van tevoren ontvangt u van ons een deelnameformulier voor de desbetreffende activiteit. Na ontvangst van het deelnameformulier sturen wij u een separate nota.

Verzekeringen

De school heeft een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Via de ongevallenverzekering zijn alle schoolmedewerkers (ook vrijwilligers) en leerlingen aanvullend verzekerd. Als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt, dan verstrekt de verzekering een (beperkte) uitkering. Geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn ook gedeeltelijk mee verzekerd, als uw eigen verzekering geen dekking biedt bijvoorbeeld doordat u een hoog eigen risico heeft. Materiële schade (kapotte bril, fiets, enzovoort) wordt niet vergoed.
Bij buitenlandse reizen is het noodzakelijk dat u uw eigen ziektekostenverzekeraar hiervan op de hoogte stelt.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en alle medewerkers (bestuur, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van ‘onrechtmatig handelen’. Op twee punten leidt dit vaak tot misverstanden.
1. De school is niet zonder meer en op ieder moment aansprakelijk voor alles wat er tijdens school of onder verantwoordelijkheid van de school gebeurt. Veel mensen denken dat dit wel zo is. Het is een misverstand.
Onze school heeft pas de plicht om schade te vergoeden als er sprake is van fouten die je de school kunt verwijten. De school moet dus in gebreke zijn gebleven, schuldig zijn. Krijg je tijdens gymnastiek een bal tegen je bril, dan is de school daarvoor niet verantwoordelijk. Deze schade wordt niet door school vergoed.
2. Onze school is ook niet verantwoordelijk voor schade door ‘onrechtmatig handelen’ van leerlingen. De leerling (of de ouders, indien de leerling jonger is dan 14 jaar) is verantwoordelijk voor eigen doen en laten. Als de leerling tijdens schooluren of tijdens schoolactiviteiten op andere tijden of plaatsen schade veroorzaakt door eigen schuld, dan is deze daar zelf verantwoordelijk voor. Het is dus belangrijk, dat u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.

Aansprakelijkheid

De ongevallenverzekering geeft een leerling de mogelijkheid op een (beperkte) uitkering bij blijvende invaliditeit ingeval van een ongeval gedurende een activiteit binnen schoolverband, inclusief excursies en schoolreizen. Ook het overlijden van een leerling als gevolg van een ongeval tijdens een schoolactiviteit is verzekerd voor een bepaald bedrag.
Het komen en gaan naar en van school via de kortste route is verzekerd. Dat geldt ook voor geneeskundige en tandheelkundige kosten, die gedeeltelijk zijn verzekerd, voor zover de eigen verzekering van de leerling geen dekking biedt.

Annuleren

Als u uw kind hebt aangemeld voor een reis naar het buitenland, dan adviseren wij u dringend een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij het onverwacht niet doorgaan van de reis door persoonlijke omstandigheden of ontwikkelingen die de reis onmogelijk maken krijgt u het reisgeld hierdoor vergoed.