Landstede Groep

Schoolkosten

Voor een aantal kosten in de school vragen wij van u een financiële bijdrage. Een deel van deze schoolkosten is vrijwillig. 

Alle leerlingen doen mee, ook met de extra activiteiten

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het voor ons als school mogelijk om extra activiteiten aan te bieden die wij van meerwaarde achten voor ons onderwijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan excursies, vieringen, uitwisselingen en (introductie)kampen. Leerlingen ervaren deze activiteiten als waardevol en leren er veel van. Per 1 augustus 2021 regelt de wet dat elke leerling mee moet kunnen doen met onze schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald, het recht hebben om deel te nemen en dat er niemand wordt uitgesloten. Om onze educatieve, inspirerende en horizon verbredende activiteiten te kunnen blijven organiseren, blijft (het voldoen van) de vrijwillige ouderbijdrage echter wel van groot belang. Met deze gelden kunnen we net die extra activiteiten aanbieden, die de leerstof verdieping geven en de leerlingen een blijvende herinnering aan de middelbare schooltijd. Indien de vrijwillige ouderbijdrage door een (te) grote groep niet wordt betaald, zal (een deel van) het aanbod komen te vervallen. We zijn dan ook blij met de jaarlijkse bereidheid van ouders/verzorgers om bij te dragen aan onze extra activiteiten.

Disclaimer: bepaalde activiteiten vragen een minimale deelname om door te laten gaan. De hoogte van de schoolkosten wordt jaarlijks met instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad vastgesteld en gepubliceerd op onze website.

 

Wijze van betalen

Gedurende het schooljaar ontvangt u een email over de wijze van betaling van de schoolkosten. Verzoeken om uitstel van betaling kan middels onderstaande contactgegevens worden gedaan.

Meer informatie of vragen?

Wilt u meer informatie of hebt u vragen over spreiding van betalingen, dan kunt u deze stellen aan onze administratie debiteurenVO@landstedegroep.nl.

Voor de elektronische inning van ouderbijdragen en kosten als deelname aan excursies maakt het Vechtdal College gebruik van een digitale betaalomgeving (WISCollect). Ouders ontvangen een mail vanuit debiteurenVO@landstedegroep.nl met daarin een link naar deze omgeving en inloggegevens. Wanneer u bent ingelogd, kunt u aangeven of en hoe u wilt bijdragen.

Vervolgens kunt u kiezen uit een tweetal betalingsmogelijkheden (via iDEAL of via een overboeking).

Na het maken van een keuze krijgt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw betaling bij IDEAL, óf een e-mail met daarin de digitale factuur, die u daarna kunt overboeken.

We stellen uw medewerking aan deze betalingswijze van de ouderbijdrage op prijs.

Mocht u vragen hebben over deze werkwijze, dan kunt u contact opnemen met debiteurenVO@landstedegroep.nl.  

 

Meer informatie of vragen?

Vragen over spreiding van betalingen kunt u stellen aan de afdeling Debiteuren. Dat kan via: debiteurenVO@landstedegroep.nl

 

Tegemoetkoming studiekosten

Als uw belastbaar inkomen beneden een bepaald bedrag ligt, dan heeft u op basis van de Wet Tegemoetkoming Studiekosten recht op een financiële bijdrage. Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten van het lesgeld en de overige studiekosten. Het is geen lening en niet belastingplichtig. Meer informatie vindt u in een brochure van de Informatie Beheer Groep (IBG). Deze brochure is te verkrijgen bij IBG (telefoon 050-5997755), de afdeling leerlingenadministratie van onze school of via Internet: www.ib-groep.nl.

 

Algemene schoolkosten

Een aantal schoolkosten zijn verplicht:

Kluisjes
Om kleding en schoolspullen veilig op te bergen, stelt de school voor iedere leerling een kluisje op de eigen afdeling beschikbaar. De huur bedraagt € 2,50 per schooljaar. De borg € 5,– per jaar. Als we bij het inleveren van de sleutel geen beschadigingen constateren, dan krijgt uw kind de borg retour.

Verzekeringen
Of de school aansprakelijk is voor de schade, hangt af van de vraag of de school aan haar zorgplicht heeft voldaan. Op scholen rust een bijzondere zorgplicht, een verantwoordelijkheid ten opzichte van de gezondheid en veiligheid van de leerlingen. Ten eerste rust op de school de zorgplicht voor een veilige omgeving (bijvoorbeeld lokalen, schoolplein). Ten tweede bestaat er een zorgplicht voor de school als toezichthouder (bijvoorbeeld op het schoolplein en tijdens sport- en spelsituaties).

In het geval van een ongeval is de school aansprakelijk als de zorgplicht geschonden is. Van een school wordt niet verwacht dat op elk kind of elke situatie direct toezicht kan worden gehouden. Een school of leraar kan dit niet altijd voorkomen. Het is onmogelijk en onwenselijk het (speel)gedrag van kinderen zo te begrenzen dat daarmee elke kans op ongelukken uitgesloten is.

Hoe ver de zorgplicht van de school reikt en welke maatregelen de school moet nemen, hangt af van de specifieke omstandigheden. Een aantal aandachtspunten voor het inschatten van de risico’s en de te nemen maatregelen: te verwachten risico’s bij de omstandigheid of activiteit; de dreiging van schade; de mogelijkheid en noodzakelijkheid om actie te ondernemen; het bestaan van een reële verhouding tussen de moeite en kosten van het ondernemen van actie.

Als de kans op schade toeneemt, is het raadzaam maatregelen te nemen om de (voorzienbare) schade te voorkomen. Tijdens sport- en spelsituaties geldt dat hoe groter het risico op ongevallen is, des te zwaardere eisen aan de zorgplicht van de school wordt gesteld. De school kan mogelijk niet alle schade voorkomen, maar dient aan te kunnen tonen voldoende inspanningen te hebben geleverd om aan de zorgplicht te hebben voldaan.

De school heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Wij brengen de kosten bij u in rekening waardoor de risico’s voor u en uw kind financieel zijn afgedekt.

Leerlingactiviteiten
Naast de lesactiviteiten organiseren we een aantal leerlingactiviteiten. Denk aan culturele activiteiten, vieringen en sporttoernooien en sportdagen. Voor het organiseren van al deze activiteiten vragen we een bijdrage. Daarnaast zijn er nog kosten voor bijvoorbeeld de introductieweek (de eerste schoolweek) en excursies. Wij laten u van tevoren weten of een activiteit plaatsvindt.