Landstede Groep

Schoolkosten

Voor een aantal kosten in de school vragen wij van u een financiële bijdrage. Een deel van deze schoolkosten.  is vrijwillig. 

Alle leerlingen doen mee, ook met de extra activiteiten

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het voor het Vechtdal College Ommen sinds jaar en dag mogelijk om belangrijke extra activiteiten aan te bieden, die verdieping en waardevolle leerervaringen bieden. Het gaat bijvoorbeeld om excursies, kerstvieringen, uitwisselingen en (introductie)kampen. Leerlingen hebben baat bij dergelijke activiteiten en leren er veel van.

Vanaf 1 augustus 2021 regelt de wet dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met voorgeschreven schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook de leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald kunnen deelnemen aan alle activiteiten.

Geen enkele leerling van het Vechtdal College Ommen zal dan ook worden uitgesloten van deelname aan schoolactiviteiten. Om de educatieve, inspirerende en vooral ook leuke activiteiten te blijven organiseren, waaraan alle leerlingen kunnen meedoen, blijft (het voldoen van) de vrijwillige ouderbijdrage echter wel van groot belang. Hiermee kunnen we namelijk de leerlingen net die extra activiteiten aanbieden, die de leerstof verdieping geven en die waardevolle herinneringen creëren. Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage door een (te) grote groep niet zal worden betaald, kan een school dergelijke activiteiten niet meer aanbieden. We zijn dan ook blij dat het overgrote deel van de ouders elk jaar vrijwillig bijdraagt, zodat we deze activiteiten niet hoeven te schrappen.


Disclaimer: bepaalde activiteiten vragen een minimale, betalende deelname om door te laten gaan.

De hoogte van de schoolkosten wordt jaarlijks met instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad vastgesteld en gepubliceerd op onze website: schoolkosten 2023-2024.

Wijze van betalen

Gedurende het schooljaar ontvangt u een email over de wijze van betaling van de schoolkosten. Verzoeken om uitstel van betaling kan middels onderstaande contactgegevens worden gedaan.
Meer informatie of vragen?
Wilt u meer informatie of hebt u vragen over spreiding van betalingen, dan kunt u deze stellen aan onze administratie debiteurenVO@landstedegroep.nl.

Voor de elektronische inning van ouderbijdragen en kosten als deelname aan excursies maakt het Vechtdal College gebruik van een digitale betaalomgeving (WISCollect). Ouders ontvangen een mail vanuit debiteurenVO@landstedegroep.nl met daarin een link naar deze omgeving en inloggegevens. Wanneer u bent ingelogd, kunt u aangeven of en hoe u wilt bijdragen.
Vervolgens kunt u kiezen uit een tweetal betalingsmogelijkheden (via iDEAL of via een overboeking).
Na het maken van een keuze krijgt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw betaling bij IDEAL, óf een e-mail met daarin de digitale factuur, die u daarna kunt overboeken.
We stellen uw medewerking aan deze betalingswijze van de ouderbijdrage op prijs.
Mocht u vragen hebben over deze werkwijze, dan kunt u contact opnemen met debiteurenVO@landstedegroep.nl.  

Bankgegevens

De school maakt gebruik van de volgende rekening:
Rabobank, rekeningnummer: NL28RABO0384953654 t.n.v. Vechtdal College, Hardenberg. Gelieve bij betaling altijd het debiteur- en factuurnummer te vermelden.

Meer informatie of vragen?

Vragen over spreiding van betalingen kunt u stellen aan de afdeling Debiteuren. Dat kan via: debiteurenVO@landstedegroep.nl

Tegemoetkoming studiekosten

Als uw belastbaar inkomen beneden een bepaald bedrag ligt, dan heeft u op basis van de Wet Tegemoetkoming Studiekosten recht op een financiële bijdrage. Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten van het lesgeld en de overige studiekosten. Het is geen lening en niet belastingplichtig. Meer informatie vindt u in een brochure van de Informatie Beheer Groep (IBG). Deze brochure is te verkrijgen bij IBG (telefoon 050-5997755), de afdeling leerlingenadministratie van onze school of via Internet: www.ib-groep.nl

Schoolboeken

De schoolboeken en lesmaterialen worden grátis beschikbaar gesteld aan de leerlingen. De bestelling en levering van schoolboeken gaat via de firma Iddink. Ouders bestelling het boekenpakket online via de website van Iddink. De schoolboeken worden voor aanvang van het nieuwe schooljaar thuisbezorgd. Ouders ontvangen voorafgaand aan de zomervakantie gegevens om in te kunnen loggen op de website van Iddink en de bestelling van het boekenpakket te plaatsen.

Laptops

Het Vechtdal College staat midden in een veranderende wereld. Daar zijn we ons bewust van en we werken dan ook met een gevarieerd en activerend onderwijsaanbod om onze leerlingen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst.
We hebben oog voor de technologische ontwikkelingen om ons heen en gebruiken deze om onze leerlingen te helpen hun plek te veroveren in de moderne, snel veranderende wereld. Om dit te bereiken, zetten we onder andere laptops in in de lessen. Technologie en het gebruik van technologie is echter geen doel op zich. Het is wel een zeer belangrijk middel om het onderwijs betekenisvol, toekomstgericht en beter te laten aansluiten op onze leerlingen. De laptop is daarin in onze ogen een waardevolle manier om leren op maat (en de daarbij horende kennis en vaardigheden) beter aan te sluiten op het leren van de leerling.
Op het Vechtdal College gebruiken we Windows-laptops in onze lessen. Op deze pagina hebben we de mogelijkheden voor u op een rij gezet zodat u precies weet wat we van u verwachten.

Welke keuze heb ik in de aanschaf van een laptop?
U heeft twee keuzes: u schaft zelf een laptop aan óf u maakt gebruik van de opties die we als school benoemen. Als ouder heeft u altijd zelf de keuze om een laptop aan te schaffen. Wij kunnen u niet verplichten de laptop aan te schaffen die wij voorstellen, maar er wordt wel van u verwacht dat de eigen laptop in dat geval voldoet aan de volgende minimale vereisten: Windows11 – nieuwste Ryzen 3 (AMD) of vergelijkbaar/nieuwste Intel i3/i5 – 8 GB RAM – 256 SSD – 13 Inch Full HD – eventueel met touch.

Als u kiest voor de aanschaf van een eigen laptop, bent u zelf verantwoordelijk voor een verzekering en garantie. Dat betekent ook dat het bij reparatie niet mogelijk is om gebruik te maken van een leenlaptop van school.

De andere optie is dat u kiest uit één van de opties die u via Signpost kunt bestellen. Met Signpost hebben we afspraken gemaakt over de prijs en de voorwaarden. Signpost is een grote speler op de markt en heeft veel ervaring met laptops in het onderwijs. Bovendien biedt Signpost uitstekende voorwaarden voor de gebruikers van de laptops. Het contact heeft u ook direct met Signpost, al helpen we u door eventuele reparaties en leveringen op school plaats te laten vinden (dit kan óók thuis). Bij deze optie heeft u de keuze uit een aantal toestellen (met verschillende prijzen) waarbij we als school zeggen dat het goede en geschikte toestellen zijn voor uw kind. Tevens zit bij deze aanschaf service en onderhoud inbegrepen zodat u niet voor verrassingen komt te staan. We berichten u zodra de webshop voor het komend schooljaar open staat, zodat u goed en tijdig kunt afwegen voor welke laptop u wilt gaan.

Meer informatie nodig? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de heer G.C.L. Knol, Senior-Adviseur Onderwijs, IT & Organisatie, via e-mailadres laknol@vechtdalcollege.nl.

Ouder(s)/verzorger(s) voor wie de aanschaf van een elektronisch apparaat een financieel probleem oplevert, kunnen voor hun kind een apparaat in bruikleen krijgen.

Kluisjes

Om kleding en schoolspullen veilig op te bergen, stelt de school voor iedere leerling een kluisje beschikbaar. De borg voor een kluisje bedraagt € 5,– per jaar. Als er bij het inleveren van de sleutel geen beschadigingen worden geconstateerd, ontvangt de leerling de borg retour.

Kosten voor aan te schaffen leermiddelen/werkkleding

Gedurende de schoolperiode moet uw kind mogelijk leermiddelen of werkkleding aanschaffen om een bepaald vak te kunnen volgen. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld werkkleding voor techniek en consumptief. Welke leermiddelen/werkkleding aangeschaft moet worden, verschilt per leerjaar en per leerweg. Ouder(s)/verzorger(s) voor wie de aanschaf een financieel probleem oplevert, kunnen voor hun kind werkkleding of gereedschap in bruikleen krijgen. 

Kosten voor reizen

Gedurende het schooljaar organiseren we reizen. Het aanbod verschilt per leerjaar en per leerweg. Ruim van tevoren ontvangt u van ons een deelnameformulier voor de desbetreffende activiteit. Na ontvangst van het deelnameformulier sturen wij u een separate nota.

Aansprakelijkheid

De ongevallenverzekering geeft een leerling de mogelijkheid op een (beperkte) uitkering bij blijvende invaliditeit ingeval van een ongeval gedurende een activiteit binnen schoolverband, inclusief excursies en schoolreizen. Ook het overlijden van een leerling als gevolg van een ongeval tijdens een schoolactiviteit is verzekerd voor een bepaald bedrag.
Het komen en gaan naar en van school via de kortste route is verzekerd. Dat geldt ook voor geneeskundige en tandheelkundige kosten, die gedeeltelijk zijn verzekerd, voor zover de eigen verzekering van de leerling geen dekking biedt.

Annuleren

Als u uw kind hebt aangemeld voor een reis naar het buitenland, dan adviseren wij u dringend een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij het onverwacht niet doorgaan van de reis door persoonlijke omstandigheden of ontwikkelingen die de reis onmogelijk maken krijgt u het reisgeld hierdoor vergoed.

Financiële regelingen

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen door allerlei omstandigheden in een financiële situatie terecht komen, waardoor hun kinderen niet mee kunnen doen met hun vrienden.
Daarom attenderen wij u graag op het bestaan van een aantal instanties binnen de gemeenten waarin onze leerlingen woonachtig zijn. Het Vechtdal College Ommen is immers een regionale school en onze leerlingen komen dan ook uit de wijde omtrek.
Het doel van deze instanties is dat alle kinderen mee kunnen doen met allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten.