MENU

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan voor inspraak, waarbinnen de diverse belangengroepen van de school vertegenwoordigd zijn.De raad bestaat voor de helft uit ouders/verzorgers en leerlingen en voor de helft uit onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.

Wat doet de MR?
Het is de taak van de raad om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden. De raad communiceert dan ook met alle binnen de school werkzame en bij de school betrokken geledingen. Bij MR-werk gaat het vrijwel altijd om het innemen van een standpunt over het bestuursbeleid, over de lijnen die worden uitgezet en over de wijze waarop het beleid gestalte krijgt.

Maandelijks vindt er overleg plaats tussen de directie en de voltallige medezeggenschapsraad over het gevoerde en nog te voeren beleid.

Samenstelling medezeggenschapsraad

Personeel
2 leden van het onderwijzend personeel locatie Dedemsvaart
2 leden van het onderwijzend personeel locatie Ommen
4 leden van het onderwijzend personeel locatie Hardenberg
2 vmbo
2 havo/vwo

1 lid van het onderwijsondersteunend personeel locatie Hardenberg
1 steunlid OOP overige locaties

Ouders/leerlingen
4 ouders
4 leerlingen

Download de samenstelling van de MR

Contact

U kunt de MR bereiken via: medezeggenschapsraad@vechtdalcollege.nl